Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where nə appears

Golica 3: 165 - ɑ̀s v'èke na gròbištətə amà n'èka nə zəvəlì za wɑ̀s
Trŭnčovica 2: 51 - nə də ìməme fìj grà ìmame burčàk ìməme s’àkvu imàjme mnògu nɨ̀vi
Trŭnčovica 2: 65 - tòj kàe nè̟mə də dòe kàe jà kae də sə nə
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Markovo: 141 - nə fčèrə si duàdaa dv’è dičìcə ìmə fčèrə gi duv’èdaa
Malevo/Xsk 1: 113 - əmə nə nə nədnič’ɛ̀rite zə dòjdət ùtrɨn jàdenetu hmi gòtovu
Malevo/Xsk 1: 113 - əmə nə nə nədnič’ɛ̀rite zə dòjdət ùtrɨn jàdenetu hmi gòtovu
Mogilica 1: 75 - bùkuvi bùkuvu nəh tàm i jesèfce pək nə
Drabišna 1: 102 - ut sk'el'etə nəbùəne šùmk'ətə t'ìe nə nəbìtkə udgòr'e
Godeševo 1: 6 - še gi nə nəsədɤ̀j nə nɤ̀jvətə t'è̝ sə tərkàl'ət nìe rəbwòtime
Kruševo 3: 23 - seà ne mì e nə s kurdìsən stənò
Kruševo 4: 114 - tə bòp li si ne nə nəkòcəh də si nàprəə burkàne
Leštak 2: 46 - nə n’è sàmu fàtəš rəkʌ̀tə i
Stalevo 3: 28 - əhə̀ i f nègo se nə
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’àl nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Stalevo 1: 106 - i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətə
Gela 3: 61 - učì fəf plòvd'əf ə tòja nə institùt na agrunòmstvu
Stikŭl 2: 130 - tə gi pasè tì se zbìrət ut məhəlɔ̀tə nə nət trìjse kràvə
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Izgrev/Car: 12 - š’à: kùkneme kùknətu̥tu š’à: kù̥kneme təkà i də pràime nə
Stančov Han 1: 69 - i upàški ustànәə drùgətə jә nәr’àzәә nə zə dәrvà [laughter]
Sŭrnica 1: 24 - à nə pàk na pòčìfka
Vŭrbina 3: 5 - nəstɤ̀rž’eme gu i sugàni gləvìci mu nə stɤ̀rž’eme nis kumpɨ̀r’ən
Vŭrbina 3: 13 - tə gu nə esòlku nədəl’è̝č’e nə nəpùskəme
Vŭrbina 4: 66 - tàm nəgrɛ̀fki pràət ud n’ègə ud ərpɤ̀tə kugàtu ist’ìne čuvɛ̀k tə nə
Vŭrbina 3: 97 - i dɤ̀ski nə nəd’èləni kùp’eni nem’è
Vŭrbina 3: 101 - nè ə nə nə nəkvò sme i sed’èli
Petrov Dol 2: 90 - nə nərid’ìmi t’ìe àgn’ita pr’àsnu s’ìr’en’e kòjtu ìmə uscè
Vladimirovo 3: 16 - istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovà
Vladimirovo 2: 100 - da sa spùka e nə sè glèdat da ɤ takà
Bosnek 1: 9 - i onà mi vìka dàde kàlenite togàva sa bilì tèndžeri nə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut