nəlì

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where nəlì appears

Kolju Marinovo 5: 3 - kukòški žə zəkòlim ə s nəlì svìnsku bəškà šә̥ sə zgòtvi
Kolju Marinovo 2: 79 - sigà nəlì
Kruševo 1: 61 - lù si sə uvìkvə nəlì jà n vì kàzvəm də sə pràv’ə
Kruševo 1: 67 - nìštu pə də sì sə uvìkə še sə uvìkə nəlì kət sv’èkərvə
Kruševo 1: 112 - tə š’e uddel’òt č’inìi i zə stàrətə nəlì
Oreše: 60 - kàži segà tì si vinòven jà səm vinòven nəlì pu iskàzuvàn’etu̥
Stikŭl 4: 15 - əm tò žə zbərèm že sə zbìrət òtə nəlì tè hi
Baskalci 1: 98 - è è bàč ә әmә znàči nәlì ti kәžùvәm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut