nəl’

Particle: 
interr
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where nəl’ appears

Srebŭrna 2: 93 - ìməši nəl’ ìməš’ fàbrikə
Kralevo 1: 12 - nə tvà nìe nəl’ dèl’ču təkà bèše sɨ̀ne
Stalevo 4: 40 - əmə d’ètu m’èlə nəl’ nəd’àvəhme enì təkìvə ìkəme hni mànti
Sŭrnica 1: 207 - i nəl’ s’à usp’àhə nəràstuhə si

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut