nəl'ì

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where nəl'ì appears

Garvan 1: 4 - às nəl'ì ti kàəm фùstə i drèškə
Garvan 1: 84 - i s'etn'e tò nəl'ì ìmə svitìci tɤ̀j ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 119 - l'èsi b'e l'èsi nəl'i znàjš kəkò e tòj l'èsi
Drabišna 2: 36 - nəl'ì vid'à màmo
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Huhla 6: 32 - nìj stòrihne kòj gi stòri nəl'ì b'àhne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut