nəli

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where nəli appears

Kolju Marinovo 1: 24 - nəli gu znàiš kvò je
Markovo: 5 - nìe t’à kɤ̀štə b’èše tùrska nəlì inò vr’èmi bilò tùrsko
Kruševo 1: 53 - sè še i zbìrəm nàj ùbəfkìte nəli t’à dùmə
Oreše: 45 - wòd gòrnətə rìzə zem’òtə nəli zèa zem’àtə kumunìzmə de
Vasiljovo 1: 24 - nəli gonìa e təvà germàncite bàa i bɤ̀lgarite
Vasiljovo 1: 25 - nəli bàa səjùs
Baskalci 1: 72 - mәzničàre se tìjә kәžùvәt mәzničàre i nəli tijə dòat i mәzàt i
Baskalci 1: 132 - i tùka e grәdèš nәlì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut