nəpràiš

Meaning: 
make
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where nəpràiš appears

Malevo/Asg 3: 2 - šə s ušʌ̀təš fkɤ̀šti si nəpràiš zə jə jàdenetu̥
Prestoj: 61 - kòlku dɤ̀ski si slòžil nəpràiš sm’ètkə də gu zəl’èiš
Prestoj: 65 - tr’èti plàs i kòlku̥tu ìskəž də gu nəpràiš dib’èlu nəlìvəš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut