nəpràihme

Meaning: 
make
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where nəpràihme appears

Kralevo 1: 17 - nəpràihme nə edɨ̀nə bràt tàm dòlu dònətə mahlɤ̀ ədnɤ̀ kɤ̀šticə
Kralevo 1: 64 - nàči ə t’èkəzəs’ètu tòlku b’èhme speč’è̝lime si blòk sɨ nəpràihme
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut