nəpràenu

Meaning: 
make
Gender: 
n
Aspect: 
P
Verb form: 
P.part
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where nəpràenu appears

Garvan 1: 98 - nə krɤ̀stu tàm snìmənu ud dərvò nəpràenu
Garvan 1: 116 - ə pək mɑ̀s:t'ȅ tò nəpràenu màsi əmə
Garvan 1: 121 - ut dərwò nəpràenu i ut ə kurì tɤ̀j upl'èt'eni
Kralevo 2: 2 - l’àbə kɤ̀k sə m’èsi̥ ìməš səkɤ̀vi be kɤ̀k kurità nəpràenu kùp’ènu
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Vŭglarovo 1: 141 - ž’è̝leznu nəpràenu təkà səs kəpàk [unintelligible]
Vŭglarevo 2: 154 - nəpràenu è təkà gul’àmu izgrəd’ènu č’ètiri
Vŭglarovo 2: 155 - səz dɤ̀sk’i pregrəd’ènu pregràdi nəpràenu təka z dɤ̀ski
Trjavna: 107 - t’enzùx t’enzùx nəpràenu i
Trjavna: 171 - t’inzùx nəpràenu tɤ̀j kətu cidàči

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut