nəpràiš

Meaning: 
make
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where nəpràiš appears

Leštak 1: 37 - cənìte še mi nəpràiš sm’ètkə kàk sə
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Iskrica 1: 64 - tò e tvà nəpràiš unuvà nəpràš ə də ìmə n’èštu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut