nəpràili

Meaning: 
make
Aspect: 
P
Verb form: 
L.part
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where nəpràili appears

Trŭnčovica 2: 72 - sɨ̀čku kàl tè̟ me nəpràili sè̟ kàl kà də urɤ̀
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Leštak 3: 202 - sə nəpràili vudenìci zəkàrvə sə tàm i sə mèl’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut