nɤ̀š

Meaning: 
night
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where nɤ̀š appears

Markovo: 75 - n’è kə̥tu səgà c’àlə nɤ̀š vìkət èj tùkə̥
Huhla 3: 60 - c'àlə nɤ̀š sùrnəhə t'àə žilizà i t'aə təkòvə cimènti bes pərì
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Huhla 2: 95 - c'àlə nɤ̀š kəkò si pràilə kətə ne gù si nəpr'èlə
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Huhla 2: 111 - əmə c'àlə nɤ̀š n'e l'ègnuvəh

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut