Meaning: 
on
Lexeme: 

Lines where nɤ appears

Vŭrbovo 1: 44 - nɤ rùku si kat otìdeš pri màjku pokažì g’u mòjɤt pṛ̀sten
Oborište 1: 77 - pɤ nɤ dvà etàža ta odgòre dvè sòbi oddòle
Drjanovec 1: 4 - sigà sɤm nɤ dividisè i dv’è
Drjanovec 2: 11 - mɤ dònke zɤ̀mɤš si òšti inɤ̀ b’elɤ̀ nɤ glɤvɤ̀tɤ
Drjanovec 1: 11 - punɤčàlo àz b’àx nɤ čètri bràte idnɤ̀ sistrɤ̀
Drjanovec 1: 14 - tòčnu nɤ g’urg’òwd’en b’èšə̥ bilà brèminnɤ às ni gù znàjew tùj n’èštu
Drjanovec 1: 16 - pɤk vìždɤm jɤ t’à sɤ krivì tù nɤ jurgàntȅ sɤ putpìrɤ
Drjanovec 1: 17 - nɤ dulàpu tɤ̀j nɤ òdɤro tù tɤkò ɤmɤ ni sɤ̀m rɤzbìrɤlɤ
Drjanovec 1: 17 - nɤ dulàpu tɤ̀j nɤ òdɤro tù tɤkò ɤmɤ ni sɤ̀m rɤzbìrɤlɤ
Drjanovec 2: 22 - ud n’ìwɤtɤ nòs’ɤ s’ drèxi̥t’ȅ tɤ̀j nɤ rɤkɤ̀tɤ bùlkɤtɤ s’èd
Drjanovec 2: 23 - nɤ t’àwnɤtɤ wràtničkɤ rèkuw kìno mɤ wòt’ sidìš tùkɤ mɤ n’ètkini
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Petrov Dol 2: 10 - a pɤk ə nɤ n’id’ɛ̀l’e də kla nəprìmer ftòrnik e gerg’òwdèn’
Petrov Dol 1: 18 - ftòru li trètu li i wìkɤm’e dàj dɤ i xvɤ̀rlim nɤ ùlicə̥tȁ
Petrov Dol 1: 20 - še ž’uv’ɛ̀i ut’ùəmi nəpràim slàgɤmi nɤ krɤstupɤ̀t’ə i
Petrov Dol 1: 32 - nɤ vrɤtàta xem nɤ prəgɤ̀ slàgɤmi inò s’ìto sìt dɤrmòn’ d’èt sìtu
Petrov Dol 1: 32 - nɤ vrɤtàta xem nɤ prəgɤ̀ slàgɤmi inò s’ìto sìt dɤrmòn’ d’èt sìtu
Petrov Dol 1: 37 - na trì pɤ̀t’ɤ nɤ trètij pɤ̀t’ i nə dà t’ì mi dàd’i
Petrov Dol 1: 72 - v’èč’i nɤ nègu š’ə i ərìžet ar xərìzvət à kət sə vɤ̀rnət
Petrov Dol 2: 140 - nɤ rogòvit’i slàgət sv’ә̟št’ìčki pàl’ət sv’ešt’ìčki
Tihomir 1: 39 - to ne sad’ɛ̀hme aràpkɯ nɤ slàmɤ òd'ehme
Tihomir 1: 168 - klàdenka nɤ vɤrvelìk' klad'ème mu č'òpa krasnòta ìma dùpkᵚi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut