Meaning: 
at
Lexeme: 

Lines where nɤ appears

Drjanovec 1: 19 - tɤ̀j də i àz zimàw d’it’ètu utìduw do nɤ l’ùl’kata
Drjanovec 1: 38 - òrɤtɤ sɤ ràdvɤt nɤ àganca nɤ tùj unùj pɤ̀k nɤ nàs zl’è
Drjanovec 1: 38 - òrɤtɤ sɤ ràdvɤt nɤ àganca nɤ tùj unùj pɤ̀k nɤ nàs zl’è
Petrov Dol 1: 19 - nɤ krɤstupɤ̀t’a kòjtu nəmèri nəm’ɛ̀ri nɤ n’ɛgu kɤsm’èt’ vèči nɤ n’ègu j

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut