Meaning: 
to
Lexeme: 

Lines where nɤ appears

Drjanovec 2: 3 - drùgɤ v’èč’er mà spìɤm nɤ dvà pɤt’ɤ
Drjanovec 2: 8 - nɤm’èriw bràtɤ sɨ d’èt ə na vetirnàrnie nɤ bɤštà mu
Drjanovec 1: 15 - i t’à m kàzwɤ dònke zimì bràtči̥tu̥ si id’ì nɤ l’ul’kata
Drjanovec 2: 24 - zɤmìnɤɤ nɤ mòminɤ b’el’ànkɤ pɤk tò tɤ̀j zɤplàka i kàzɤ
Drjanovec 2: 26 - bùl’ɤ ut’ìdi nɤ kùrsuje às n’àɤm màjka ku ìmɤw màjka
Drjanovec 2: 27 - šə ustàni dɤ gl’èdɤ nɤ bràta dit’ètu pɤk às št’àw dɤ ìdɤ
Drjanovec 1: 31 - ubàd’uwa sɤ nɤ l’èkɤr ud grɤdɤ̀ jìd’i l’èkɤr
Drjanovec 1: 35 - i t’à pu pɤ̀tištɤ kàzala nɤ tàt’ɤ gèrge ìskɤm vudɤ̀
Drjanovec 1: 38 - òrɤtɤ sɤ ràdvɤt nɤ àganca nɤ tùj unùj pɤ̀k nɤ nàs zl’è
Drjanovec 1: 43 - puč’ùdi sɤ tàt’i puč’ùdi sɤ kàza nɤ bàč’a nɤ nàj gul’ɛ̀mije
Drjanovec 1: 43 - puč’ùdi sɤ tàt’i puč’ùdi sɤ kàza nɤ bàč’a nɤ nàj gul’ɛ̀mije
Drjanovec 1: 47 - pɤk tɤ̀kɤn prèžba drùgtȕ š’ɤ dàvɤmi nɤ xòrɤtɤ srištu pɤrì
Drjanovec 2: 47 - tùj màlku̥tu štò ne g dɤd’èš nɤ sɤ̥srɤ̀tɤ inɤ̀ bùlkɤ bɤ̀
Drjanovec 2: 68 - zɤ mòjtɤ nɤ cànku ni gù kàzvɤm kòlkut mi j mɤ̀kɤtɤ
Drjanovec 2: 69 - nɤ nèjɤ si iskàzvɤm mɤ̀kɤtɤ i tɤ̀j
Drjanovec 1: 76 - s’àkɤš sè nɤ n’èjɤ vìkɤm sigà kàk sɤm l’ègnɤlɤ às si l’àgɤm
Petrov Dol 1: 19 - nɤ krɤstupɤ̀t’a kòjtu nəmèri nəm’ɛ̀ri nɤ n’ɛgu kɤsm’èt’ vèči nɤ n’ègu j
Petrov Dol 1: 19 - nɤ krɤstupɤ̀t’a kòjtu nəmèri nəm’ɛ̀ri nɤ n’ɛgu kɤsm’èt’ vèči nɤ n’ègu j
Petrov Dol 1: 24 - nɤ trì jim’enà slàgɤmi tùj d’it’èto ə žə v guràta
Petrov Dol 1: 28 - d’èt’i mu kàzvəli tùj d’èt’i id’ɛ̀te nɤ čèrkwəta i krɤ̀štajte štòt tò
Petrov Dol 1: 29 - čitìrijz dèna n’e sì j čùlu ìmitu i ut’ùɤt nɤ č’èrkvəta
Petrov Dol 1: 36 - nɤ ə krɤ̀snictȁ pàk t’ì mi dàd’e evrèn’č’e às ti dàɤm xristijànče̟
Petrov Dol 2: 126 - nə gɤrbɤ̀ si nɤ cɤ̀rkvəta gi nòsewmi tugàva kət sə vɤ̀rn’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut