Meaning: 
to
Lexeme: 

Lines where nә appears

Repljana 2: 13 - za večertɤ̀ nә gerg'òvden bɤ̀š na šèsti šèsti bɤ̀š si e dɤ̀nɤt
Stoilovo 2: 64 - tә gu nәpràvime nә sòr sòr gu nəpràvime
Stoilovo 2: 68 - nәpràime gu nә sòr i kәd gu nәpràime nә sòr
Stoilovo 2: 68 - nәpràime gu nә sòr i kәd gu nәpràime nә sòr
Stoilovo 2: 73 - nә zɤ̀rnu nè mlògu čìstu dè uddelìme gu ut slàmәtә
Stančov Han 1: 30 - ublìčәxә ìmәše m sukmàni sukmàni nә zburòviti si sə ublìčәxmi tùkə
Stančov Han 1: 50 - ə l’àtutu nә rikɤ̀tә òdim dә gi b’èlim izb’èlvәmi plәtnàtә
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 71 - i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krә
Stančov Han 1: 71 - i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krә
Stančov Han 1: 103 - čiìs ə nә mumìčitu si nәpràiš trɤ̀gniš š ìdiš nә svàdbәtә
Stančov Han 1: 106 - i nә s’èkigu nә rudnìniti sìčku rìzә ə ə gàšti
Sveta Petka 1: 5 - pòčnә dә seà nә vlàč’ene
Sveta Petka 1: 14 - nә nìškә a pràәt
Sveta Petka 1: 15 - i gu pràvea nә nìška ali pa i
Sveta Petka 1: 16 - nә kòtki go vìkame nìja
Sveta Petka 1: 18 - nә golèmi kòtki tòlki è
Sveta Petka 1: 26 - mi è tәkà gu rәstàniš kato pòčne nә vәrtènotò gu vìješ’
Sveta Petka 1: 29 - tùriš usnuvèšᵊ i nәr’èiš nә nèko vìkamè go e takìva dɤ̀rva dɤ̀rveni
Sveta Petka 2: 75 - è nә vnùkә stò i usemd’esè udnèse
Baskalci 2: 61 - na èdi kòj si tòa kәtràn’ e nә tòa fil’ànkišìjәtә
Baskalci 1: 68 - kòj kòj kòlku mu pùštәt i nә kilòtu putfɤ̀rl’әme nәprìmer
Baskalci 1: 69 - nә ednò kilò putfɤ̀rl’әme trìese kìlə dә mu se dàdәt
Baskalci 1: 73 - i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlò
Baskalci 1: 81 - izdàde se mlekòtu mlekòtu nә xòrәtә se izdàde pòsle si i rәzlàčvәt
Baskalci 1: 106 - ami òdi tàm nә ednà bùka tәkà sәs sәs nòškata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut