Meaning: 
in
Lexeme: 

Lines where nә appears

Sveta Petka 2: 64 - emi nә tàә svetlinà
Baskalci 1: 5 - tәkà ne u ne znàe da pìše nә knìgә dә kàžeme
Baskalci 1: 63 - drùgijo ìma pèd drùgijo dèset i i sɤbèreme nә ednò mèsto
Baskalci 1: 137 - sàmi si pәsɤ̀t tàm nә tɤ̀rlәtә
Baskalci 1: 150 - àh nә sràgәtә dә ne mòž də utèče ufcàtə znàči nә sràgәtә
Baskalci 1: 150 - àh nә sràgәtә dә ne mòž də utèče ufcàtə znàči nә sràgәtә
Baskalci 1: 162 - nә sràgәtә si vrɤvàt pustujànnu òfci òti edìnu pùštә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut