n’àɤ

Particle: 
neg
Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where n’àɤ appears

Drjanovec 2: 4 - rèkuw à t’à tɤ̀s ràptɤ n’àɤ a stàni sìn’ tɤ̀j
Drjanovec 2: 7 - rèkuw tɤ̀s ràptɤ n’àɤ stàni še tɤ užènim
Drjanovec 2: 19 - zɤ snɤxɤ̀ d’èt n’àɤ stàni tɤkòs ùbu əmɤ tɤ̀z bùlkə
Drjanovec 2: 25 - è bùl’u dònke kòjt n’àɤ màjka n’àɤ dɤ ìdi nìjd’e štò
Drjanovec 2: 30 - kòjtu n’àɤ màjkɤ n’àɤ dɤ ìdi nìjde tɤ̀j mi dužəl’à rèkuw
Drjanovec 2: 34 - n’àɤ dɤ ìjme tàm i kàzɤw na bàča tùj n’èštu pɤk
Drjanovec 2: 43 - kò š’ɤ kàžə š’ɤ tɤ ìšti l’ n’àɤ l’ tɤ ìšti
Drjanovec 2: 53 - wòt’ n’àɤ gu zɤ̀mnɤ
Drjanovec 2: 61 - kɤt n’àɤ wòl’uw znàjɤt či dvèčərə š sɤ vɤ̀rnɤt tùkɤ nɤ jàdini

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut