n’ègu

Case: 
acc
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where n’ègu appears

Golica 6: 36 - i n’ègu tɛ̀j gl’èdəhmi dù gd’è pučìne
Prestoj: 20 - tò eptèm bəjà cèntər tò krəj n’ègu ìmə tàm mnògu silà nəgòri
Sŭrnica 3: 143 - pa jà si gu č’ùvəm i n’ègu
Sveta Petka 1: 143 - i si kùpime ud n’egu razbòj

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut