n’èmə

Particle: 
neg
Verb form: 
fut
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where n’èmə appears

Kruševo 1: 100 - n’èmə də ìməm kòštə č’ètiristòtin l’èvə š’e dàam zə kvərtìrə
Kruševo 3: 108 - i n’èmə mòž’em də gi pr’ekàrəme
Kruševo 1: 109 - òt tè sə si s’è skrɤ̀ndzi n’èmə nìštu də i dədɤ̀t
Kruševo 1: 110 - wòt n’èmə də i gòtv’ət sìnuvèt’u vìd’uvàt č’e ž’ènitè mi
Kruševo 3: 116 - s’à tìjə təkà puzəsəbràhme gi əmə n’èmə gi kàrəme
Šumnatica 2: 3 - à predì ku bèše n’è n’e n’èmə də və pùsnət
Pavelsko 4: 35 - pərl’ìvu ku gu slòžiš to e stàne pəràti̥ku n’èmə
Sŭrnica 3: 116 - ə tàm n’èmə nìštu də stàne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut