n’àməše

Particle: 
neg
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where n’àməše appears

Malevo/Xsk 1: 134 - n’àməše kət sigɛ̀ gutòvi i kup’èšku jà
Malevo/Xsk 1: 174 - əmə nə č’ɛ̀snu gà b’èhme n’àməše pul’ɨ̀vəne
Kralevo 2: 106 - à n’àməše təkà sàmu mɤ̀zkit’e hòd’ehə jà
Šumnatica 3: 182 - a agà n’àməše burkàne
Stančov Han 2: 11 - tugàs n’àməše tòpki kɤt sigà də fɤ̀rl’əmi tòpkiti də
Sveta Petka 3: 52 - n’àməše sàmu tɛ̀ bɛ sàmo [unintelligible] bɛ̀a mnògu təkòva hòrə nadzàde
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 1: 28 - dòjdaa vəf nàs nàšte sə pudgòtvia màndžə xl’àp tugàə n’àməše fùrnə
Iskrica 1: 43 - mə prez mòjo vrème gu n’àməše vèke tvà n’àštu
Iskrica 1: 45 - òd’ət zìmət nə bùlkətə drèiti tugàə n’àməše kəm’òni təkìvə ràbuti
Iskrica 2: 57 - əmə kətu òdɛme vəf mədr’èc nìe n’àma:me obùfki tugàə n’àməše nìštu̥
Iskrica 3: 58 - mùzikə ìmə svìr’ət igràjət xurà tugàə təncùvəne n’àməše kvòt segà
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut