n’àmə

Particle: 
neg
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where n’àmə appears

Kolju Marinovo 4: 70 - amì pəlamàrkə̥tə̥ mi n’àmə t’à i
Kozičino 1: 23 - vərxu pòdə n’àmə da štò də sə slòži
Žitnica 3: 5 - nər’àt n’àmə nìj sɨ mòeme nə nɨ̀vɨte kətu
Žitnica 3: 10 - trìjset kilugràmə rɤ̀š mi dudàdi n’àmə nè̝mə utkədè də gu zè̝mə
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 156 - a pək nìj sigànkə rəgòski n’àmə əmà i nìj putkuàəme stàit’ȅ
Leštak 1: 71 - n’àmə pərì
Šumnatica 1: 96 - n’àmə zəštò nìe pàk pàk bləgudərènie əmèrikə dərdžì svetàd
Vŭglarovo 2: 138 - ako n’àmə vejàlka
Sveta Petka 1: 64 - pamùčno n’àmə da səm
Petrov Dol 3: 104 - inò vr’ɛ̀mi n’àmə təkòs n’èštu s’igà n’àmə
Petrov Dol 3: 104 - inò vr’ɛ̀mi n’àmə təkòs n’èštu s’igà n’àmə
Petrov Dol 3: 115 - s’è pòsl’ə kət nəpràjm’i n’àmə ə vɤrš’ɛ̀čki kət s’igà də vɤrš’ɛ̀jət
Iskrica 3: 16 - àz zəvɤ̀rših sèdmi klàs n’àmə kədè də ìdə kvò də pràa
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Iskrica 3: 59 - tèə ràbuti tànci mànci təkùu n’àmə sàmu xurà rəčinìci prài xurà
Iskrica 3: 68 - də xòd’ət è pu c’àlə vèčir mlàdi n’àmə təkɤ̀və ràbut

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut