n’àməm

Meaning: 
not.have
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where n’àməm appears

Malevo/Xsk 2: 18 - siɛ̀ nìtu i mòjtə snəhà jà n’àməm dəšter’ɤ̀ ìməm snəhà
Malevo/Asg 2: 25 - kugàtu ìməm ràbutə rəzbìrə se kugàtu n’àməm s’èdə [laughter] tvà e
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Iskrica 2: 18 - às ennò vrème̝ òt n’àməm bràt’ə n’àməm s’èstri ə b’àh
Iskrica 2: 18 - às ennò vrème̝ òt n’àməm bràt’ə n’àməm s’èstri ə b’àh

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut