n’àma

Particle: 
neg
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where n’àma appears

Kolju Marinovo 3: 4 - ml’àko n’àma udd’è də kùpim kəto sigà
Golica 5: 46 - l’ègnali si na senòto i ətkrìt’i i n’àma nìštu̥
Kozičino 1: 25 - vərxu pòdə n’àma
Kozičino 1: 109 - əmi dà n’àma kàk
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Leštak 3: 413 - kopràl’a da mu vìkat ili nè n’àma si takòva
Leštak 3: 415 - takòva si ime si n’àma həm
Malevo/Asg 2: 32 - n’àma ràbota zaštòto vèč’e izl’èzəhə nàj razlìčni ə plàsmàsuvi sɤ̀duve
Pavelsko 2: 34 - lèšta n’àma li
Oborište 2: 142 - štòto go n’àma f c’àla bɤlgàrija
Oborište 2: 143 - n’àkɤde go ìma n’àkɤde go n’àma
Sveta Petka 1: 47 - ә n’àma n’àma n’àma tùka
Sveta Petka 1: 47 - ә n’àma n’àma n’àma tùka
Sveta Petka 1: 47 - ә n’àma n’àma n’àma tùka
Sveta Petka 1: 49 - n’àma tàm tàm vrɤvɛ̀a sìčko ž’ìvo tàm vrɤvì
Sveta Petka 1: 56 - n’àma rìza rìza ne tɤč’èm
Sveta Petka 1: 63 - pamùčno n’àma
Sveta Petka 1: 65 - n’àma n’àma pamùčno n’àma
Sveta Petka 1: 65 - n’àma n’àma pamùčno n’àma
Sveta Petka 1: 65 - n’àma n’àma pamùčno n’àma
Sveta Petka 1: 104 - nìšto n’àma
Sveta Petka 1: 149 - tò n’àma fnògu vɤ̀lnenu tavà imàa pu tri č’ètiri pèd bràvi
Sveta Petka 1: 156 - tò n’àma gulɛ̀mi
Petrov Dol 1: 14 - dàwət nə zə ubičàit’ȅ dàwət štòt n’àma
Breste 2: 50 - ama tùka po vàs n’àma
Glavanovci 2: 2 - n’àma

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut