n’àma

Particle: 
neg
Verb form: 
fut
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where n’àma appears

Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Malevo/Xsk 2: 59 - [laughter] det n’àma da è
Leštak 1: 75 - dàž’e i də gu vìdim n’àma də gu puznàeme
Stalevo 3: 9 - ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite
Stalevo 3: 12 - n’àma li k od vɤ̀lnata da takòva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut