n’e

Particle: 
neg
Lexeme: 

Lines where n’e appears

Golica 2: 35 - stɑ̀rijə izìk n'e guwòr'ət hòrətə
Kozičino 1: 98 - tùj hìč n’e vìždəm’e tuj č’èl:tu ti ə tùj bùcə bùcə
Kralevo 3: 1 - əmə n’e sɨ̀ kàzələ
Kruševo 1: 28 - ədnà màjkə n’e mòž’ də gl’èdət utkàrəà jə
Hvojna 2: 32 - də n’e izb’àgət kət mùl’etətə gu tɤ̀pč’ət sìlnu
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Vŭrbina 3: 29 - xa nəkvò s pəstàl’i ɤdnì n’e pəstàl’i əmi č’el’ədìsvəhə
Sveta Petka 3: 30 - t’à e vəstanovìta plɛ̀mn’ata vèče n’e e katu pò rànu
Drjanovec 1: 53 - tì n’e mòež dɤ gu iskàrə tòjtə ž’inà š’ɤ zɤvàri mòjta
Petrov Dol 1: 29 - čitìrijz dèna n’e sì j čùlu ìmitu i ut’ùɤt nɤ č’èrkvəta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut