n’è

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where n’è appears

Mogilica 4: 26 - n’è jɛ̀ ti kàzvəm jɛ̀ səm tìj mə mène rùkət də pòskàzvəm
Šumnatica 3: 90 - [laughter] n’è mnògu muabèt pràime n’e mnògu muəbèt
Malevo/Asg 2: 81 - səs gàjdə svìrexa i n’è igràeme nə xurò vesel’àme sa dumɤ̀t
Hvojna 1: 21 - visì nə kəndàp nə kəndàb gu vʌ̀ržət i n’è sə ràdvəm’e
Sŭrnica 1: 43 - i tò nə nàš’t’e svàdbi i n’è nə n’èguvite svàdbi
Vŭrbina 4: 84 - ut stànuvi si gi tkàeme n’è
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut