n’ègə

Case: 
acc
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where n’ègə appears

Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Kralevo 2: 31 - d’èt tòč’ehme nə n’ègə rəstòkuvəme
Kralevo 3: 43 - i t’è̝ gu nɨpànnuvət tùrcit’e n’ègə n’àməlu
Leštak 1: 45 - i dv’è̝ č’ùški è tòlku bɛ̀hə gulɛ̀mi i f n’ègə də imə
Stalevo 3: 29 - f n’ègə du ustàtə tòlkuvə ustàvə ostàeno nər’àdəj toˀ t’ɛ̀ə drʌ̀ne
Vŭrbina 4: 66 - tàm nəgrɛ̀fki pràət ud n’ègə ud ərpɤ̀tə kugàtu ist’ìne čuvɛ̀k tə nə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut