n’ègu

Case: 
acc
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where n’ègu appears

Golica 5: 30 - na aràpi na fašìstit’ȅ i tì nàš’to mumčè utòd’a n’ègu d’èn
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Kozičino 1: 121 - pust’ìləme gu hùbɑwu hùbɑwu stɑ̀wə pustìləme gu spìm nə n’ègu
Kozičino 1: 122 - səd’ìm nə n’ègu n’èməše pl’ùš’eni ràbuti tugàs
Kozičino 1: 143 - kətu pùsn’i tu̥ n’ègu plàt plàt d’èt š’ə go š’ìjmi nə mɛ̀ž’itɛ̏ jəmurlùk
Srebŭrna 2: 143 - ud n’ègu gu uprəwl’àəš nə tɤ̀s strənɤ̀ ìmə inì klèčki
Babjak 1: 29 - zəkəsnɛ̀e mòž də pur'àsə əmə ud n’ègu nèma drùk
Stalevo 4: 14 - izb’àgva s n’ègu
Hvojna 1: 18 - làckəm’è se kòjtu fàne jəc’ètu zə n’ègu e həlvʌ̀tə
Sŭrnica 1: 60 - n’èmə ubič’ɛ̀j əmi tì kətu ž’èniš’ dərùvəš’ n’ègu
Sŭrnica 1: 64 - dərùvəš’ n’ègu
Sŭrnica 2: 79 - a nə n’ègu kəmen’òk òti ut kàmək
Sŭrnica 1: 79 - nəlì nə n’ègu dàr ni sɤ̀ pulàgə
Sŭrnica 2: 89 - izvərìme gu n’ègu vəf kəzànə izvərìme izvàdiš’ n’ègu màhniš’
Sŭrnica 2: 89 - izvərìme gu n’ègu vəf kəzànə izvərìme izvàdiš’ n’ègu màhniš’
Sŭrnica 1: 142 - nìj òdihme də vìdim n’ègu nə pugrib’ènietu si òdihme
Trjavna: 185 - àz b’àx nəsəbràlə əmə ni sɤ̀m pràilə ut n’ègu
Vŭrbina 3: 76 - ud n’ègu pә̀lnumàlu sə dàl’i
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Petrov Dol 1: 71 - də i xvɤ̀rl’ә̟t nə krɤstupɤ̀t’ə kòjtu i nəm’ɛ̀ri nə n’ègu kɤsmèt’
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut