n’èma

Particle: 
neg
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where n’èma appears

Golica 5: 56 - kakvì sa nìj žỳvi li sa n’èma pìsmu n’èma nìštu
Golica 5: 56 - kakvì sa nìj žỳvi li sa n’èma pìsmu n’èma nìštu
Kozičino 1: 110 - ku n’i l’iž’ì nə bùctȅ tàm l’àp n’èma
Stakevci 4: 3 - zmìe n’èma li
Vasiljovo 1: 95 - nalì n’èma n’èma kakvò da da dadɛ̀t òrata
Vasiljovo 1: 95 - nalì n’èma n’èma kakvò da da dadɛ̀t òrata
Sveta Petka 1: 51 - tàm n’èma tùk n’èmәš’e bojadž’ìjnici sàmo vèlingràt ali pàzardž’ìk
Tihomir 2: 21 - i napr’èš n’èma
Tihomir 1: 38 - aràpka n’èma nᵚi nə tò nə sə tò sɤ nə ràdɤše
Tihomir 3: 42 - ìma n’èma ùša ušà ìma na ràlata takìva dèd da ras
Tihomir 2: 164 - č’e tò n’èma takvᵊì n’èmame ràbati

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut