nà

Pragmatic: 
ost
Lexeme: 
Lexical variation: 
ето

Lines where nà appears

Golica 3: 168 - mòre nà s'àxme nì tàa gudìna nìštičku ne smè
Kozičino 1: 38 - stənɛ̀ šə təč’èš əko istəč’èš’ nà sìč’kutu tùj səgà hùstə
Dolno Draglište 3: 4 - əmi jà fùrnədžìite ne sì li vidèl nà pekà
Eremija 6: 20 - nà tè ozgòre
Drabišna 1: 12 - r'àž'eh lìste nòsim lìste nà kətò nòseh lìste pànnə mi
Drabišna 1: 32 - jà si znàm nà sigà ut'ùəm č'ɤ̀k du gòr'e du pluštàtə
Drabišna 1: 60 - sià nà sià se səbràt ku kuskudžà.mi.ti mòmi mìnət tùkə
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Huhla 4: 14 - o nà jɛ̀ gu km'ètə də kàže dəlì n'àməne zèm'ə nìe
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Gela 2: 20 - kvòt e pòjasa i gàštite ona nà gu putpìra
Gela 1: 61 - hà stàna tòlčevu ledùnčište nèneka i vìka nà sàšu
Stikŭl 1: 37 - etùvə vᶤìkə že dòjde fsò etùv vìkə nà že gu gl’ɔ̀dəme
Gorno Vŭršilo 1: 23 - kupì:me magàreta dvèčki magàrencə sɤ̀ga si nà s nìx rabòtim
Sŭrnica 2: 165 - tupàvicә̥ nà segà tàmkənà jə istùpvət i
Belica 2: 59 - a pa nà za žìtoto prostìramè go na čèrgi
Sveta Petka 3: 59 - nà a təkvìə kɤ̀šti ne mòžeə takvìa [unintelligible]
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut