nà

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where nà appears

Kozičino 1: 74 - am nà n’èm ne sɛ̀m vìd’ela
Bansko: 146 - nà ràskaži kogà ste klàli gùdetu kè gu rasfasòvate
Kovačevo 1: 2 - tò za zatùj nà vìkam za nèšto pò vèselo da da
Huhla 3: 1 - əmə tòj b'àše hùbəu nìe f h nà pɤrvu əgà stànə
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 3: 32 - nà vɤ̀ri gl'èdəj də vìdim kò pràət hòrətə utìde nədòlu
Huhla 3: 55 - rəzgràbəhə dər də də bəlgàrijə nəlì mòž də sə̥ sɤ̀rdite əmə nà
Huhla 1: 73 - ìmə slùšəjte nà sigɛ̀ ni mògə vek'i n'àməm tàə sìlə əmə stìgə
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Baskalci 1: 16 - emi nà è kakvò e bìlu ednò vrème

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut