n'àkujə

Meaning: 
some
Gender: 
f
Lexeme: 
Lexical variation: 
някой
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where n'àkujə appears

Huhla 2: 28 - də nəpràjət n'àkujə vujnɤ̀ kòj kəd'ètu də si e nə m'estòt
Bangejci 1: 78 - i səbràə dubìtəkə nə inò m'àstu də gi gl’èdə n'àkujə žinà
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut