n'àkuj

Meaning: 
some
Lexeme: 
Lexical variation: 
някой
Other: 
adj
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where n'àkuj appears

Bangejci 2: 20 - t'è n'àkuj mu vìkət pr'èd'enkə [laughter]
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Brŭšljan 1: 60 - i gàjdi ìməš'e nə n'àkuj tə svìrexə vətrešnustɤ̀ gəjdərž'ìi
Brŭšljan 1: 93 - lìsnikuf furàš' nə n'àkuj pràexə i tò vəf màlku kulìč'esvu
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut