nàm

Case: 
dat
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where nàm appears

Rakovski: 8 - generàl.nikulàevu plòwd'usku i dudì prɨ nàm
Rakovski: 16 - i nìa sə učùdijme kətu z'ɤ̀ də rəs rəskàzvə tɤ̀j zə nàm
Rakovski: 18 - e stàvə trɨ̀ če̥tɨ̀rɨ d'ɤ̀nə sɨ prɨ nàm zəbelèžvəš
Repljana 2: 26 - onì su nàm doodìli
Stikŭl 1: 95 - ezgà večerɔ̀s zə p’ɔ̀tək nàm gu dukàrvət dvà pɔ̀ti f nedɛ̀l’ətə
Oborište 2: 144 - nàm go ìma

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut