n'àməše

Meaning: 
exist
Particle: 
neg
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where n'àməše appears

Huhla 4: 26 - tàə l'àt n'àməše d'e
Huhla 4: 28 - tvà l'at n'àməše dɤ̀š tvà l'atu màj kətu vəl'àši i sigɛ̀
Huhla 4: 33 - əm n'àməše zə jàdeni n'àməše zə kupùvəne čèdo kəkò də gl'èdəne
Huhla 4: 33 - əm n'àməše zə jàdeni n'àməše zə kupùvəne čèdo kəkò də gl'èdəne
Huhla 1: 40 - tòj n'àməše lùk tòj kàzvə dròbene kurmìt'ə
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Huhla 2: 110 - ə bàt tàn'uite dicà gà dòjduhə učìlište kət t'àh n'àməše

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut