n'àmə

Particle: 
neg
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where n'àmə appears

Mogilica 5: 26 - n'àmə gi
Mogilica 5: 87 - ako a go n'àmə tùkə stàrecə̀n
Mogilica 5: 124 - tàm n'àkəde si snahàta jə n'àmə dejstvìtelno
Drabišna 2: 11 - n'àmə nə nòə dèn gà utìdəh
Drabišna 2: 23 - stàr vujnìk n'àmə
Drabišna 1: 59 - ə nìe gl'èdəme n'àmə s'à s'à kò gl'èdət sià nìštu n'àmə
Drabišna 1: 59 - ə nìe gl'èdəme n'àmə s'à s'à kò gl'èdət sià nìštu n'àmə
Drabišna 2: 73 - i tòj ut'ỳə slənc'èt gu n'àmə òšte jàs ìməm təkɤ̀vi kəv'òre
Drabišna 2: 74 - i slənc'èd gu n'àmə ìkə ìkə à segà [cough] [laughter]
Drabišna 2: 78 - tùkə ìmə li č'uv'èk əh n'àmə kəkɤ̀f č'uv'èk n'àmə
Drabišna 2: 78 - tùkə ìmə li č'uv'èk əh n'àmə kəkɤ̀f č'uv'èk n'àmə
Drabišna 1: 85 - təkɤ̀vi gul'àmi r'àki duhòdəhə sià n'àmə
Drabišna 1: 86 - òdə sià n'àmə
Drabišna 1: 87 - n'àmə vòda
Drabišna 1: 88 - n'àmə n'àmə
Drabišna 1: 88 - n'àmə n'àmə
Drabišna 2: 89 - nìštu n'àməl də dəd'è t'a isč'èznələ tàə mòmə n'àmə jə
Drabišna 1: 89 - dɤ̀š n'àmə
Huhla 1: 1 - n'àmə n'àmə s'àə hòrə ni znàm kəkòt' ìskəd də
Huhla 1: 1 - n'àmə n'àmə s'àə hòrə ni znàm kəkòt' ìskəd də
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 4: 8 - ìməne blòk nìvə kəd'è n'àmə ni zə nàštu sèlu
Huhla 4: 12 - kət smòl'ən d'ètu e nàštə dəšterɤ̀ da n'àmə ništu
Huhla 6: 36 - n'àmə zə nəhòdəne məhənà
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 3: 54 - n'àmə še kupòvəne pək s'à n'àmə seà gràbite kòlkut mòšte
Huhla 3: 54 - n'àmə še kupòvəne pək s'à n'àmə seà gràbite kòlkut mòšte
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Bangejci 1: 25 - tò tàm n'àmə r'èt
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Bangejci 2: 66 - n'àmə kəkvò də təčèm n'àmə kvò də prid'èm
Bangejci 2: 66 - n'àmə kəkvò də təčèm n'àmə kvò də prid'èm
Bangejci 2: 67 - n'àmə
Bangejci 2: 68 - n'àmə
Černovrŭx: 52 - n'àmə sàmu če si gòtv'ət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut