nàs

Case: 
acc
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where nàs appears

Stakevci 1: 14 - ama za nàs si e dobrò
Stakevci 1: 58 - vṛvè vṛvè i onò edɤ̀n brèk kakò na nàs
Repljana 2: 21 - mì ìdemo pri n'i' a onì pri nàs
Repljana 2: 67 - no tegàj si za nàs a za zbòrɤt
Srebŭrna 2: 178 - amə nìj kət prəd nàs stàr:tȅ sə žuvèli kət kàzwət
Babjak 4: 6 - əmə nàs ni trebùva təkɤ̀f glàs kətu tèbe
Dolno Draglište 1: 37 - vòda: si ne tàm rudìtelìte ergènetò sə sus nàs
Markovo: 199 - i nàs tɤ̀j pəzərùvaa [laughter]
Malevo/Xsk 1: 44 - kugàt də utỳvə vəf turcìjə spà tùka u nàs
Malevo/Xsk 2: 90 - tìjə pòveč’e znàjət sigɛ̀ mlàtte ud nàs
Eremija 1: 33 - à da ne doòždat kaj nàs
Eremija 1: 73 - dojdì pri nàs dè
Eremija 1: 75 - dòjdi pri nàs
Mogilica 5: 27 - tò gi nèmə ukulu nàs glànine
Mogilica 5: 30 - znàči tè ne sɤ̀ səs nàs
Mogilica 1: 53 - ətkòle mnògu kuàt si bəh u nàs jɛ̀ səm čɛ̀k ud
Mogilica 5: 113 - kɔ̀štəsə a sinɤ̀ go n'àma pri nàs tòj e vəv stàjata
Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 1: 39 - i pàk pud nàs uddòlu ìdvə dà
Skrŭt 1: 218 - takà ni sa na nàs kažàli bàbite
Huhla 6: 2 - be ràbuta še ìmə i sled nàs
Huhla 6: 4 - əmə nàs nèma də nə ìmə
Huhla 6: 107 - i decàtə sə vərt'ə̀t ukulu nàs [unintelligible]
Čokmanovo 2: 16 - izìdəhə gu sɔ̀rni ne ustànvəš'e zə nàs l'ɔ̀štə
Gela 3: 52 - nàs ni nèma nìe po màšku ufcè ìmame ednà kràva adnà òfcɤ
Stikŭl 1: 119 - i zə nàs zə mlədèščekəs hàjde jɛ̀ zgà čɛ̀kəm də m dədɔ̀
Pavelsko 1: 8 - i ustàv’əme rukòjkit’e təkà zəd nàs i uzàt
Vŭrbina 4: 105 - tò eše nèj sìlnətə hrənɤ̀ zə nàs mešòvutu̥ dɤrvò
Belica 1: 97 - a tàa gospodìna e takà kato tàa drugàrka miždu nàs
Oborište 2: 29 - da pèat dòdat u nàs pèatᵊ si ako ìməm icè
Drjanovec 2: 16 - màjki̥t'ȅ s'è mi vìkɤɤ kɤt kàžɤ è zɤ nàs bùlkɤ n'àɤ
Drjanovec 1: 38 - òrɤtɤ sɤ ràdvɤt nɤ àganca nɤ tùj unùj pɤ̀k nɤ nàs zl’è
Drjanovec 1: 55 - i šɤ stàvɤ kɤwgɤ̀ miždu nàs pò dubr’è t’ì sɤ užənì
Petrov Dol 3: 10 - krɤ̀z də bul’ì nàs də n’ bul’ì
Petrov Dol 3: 13 - krɤ̀x də bul’ì nàs də n’i bul’ì slàgəmi gu tùkə
Gorna Krušica 1: 42 - kae nàs segà ùbavo bèše ə dàrove si ìmaše do sà
Iskrica 1: 28 - dòjdaa vəf nàs nàšte sə pudgòtvia màndžə xl’àp tugàə n’àməše fùrnə
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət
Baskalci 1: 125 - tì si na tòja tùa a a ofcète vrɤvàt pomeždu nàs

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut