na

Meaning: 
by
Lexeme: 

Lines where na appears

Repljana 3: 7 - ma tegàj zovèšemo làkti na làk [laughter]
Leštak 3: 204 - da sə mèli də mèl’ət ženìte na rəkà
Huhla 6: 19 - nə sìčko na rəkà li perèš
Vŭglarovo 2: 42 - če veiš na rɤ̀kə [unintelligible]
Petŭrnica: 41 - jà sam si vɤrzàla sindžìrɤ səm gu zàvela na rɤkɤ̀tɤ si̥
Vasiljovo 2: 30 - è takìva svìrki pà s na tramp’è sme igràle
Vasiljovo 2: 31 - i na tramp’ènce i na tramp’è sme igràle
Vasiljovo 2: 31 - i na tramp’ènce i na tramp’è sme igràle
Gigen 2: 7 - tòj akò se e poizmòril màlko na ràbota mòže i da zàspi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut