na

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where na appears

Vŭrbovo 1: 40 - a onà na òn g’u rekɤ̀l sèstro petkàno petkàno svèkakvi ptìčki
Bansko: 250 - emì napràvea na kùpea maž'ètu mèsu naprài se zgòtvi se
Eremija 5: 116 - bìvolici muzàli pràat na ta sìren'e ta maslò tvà i če
Eremija 1: 122 - segà kato na le lègne kòfata kòku zacṛ̀pe tòku
Oreše: 34 - b’èvme pet šès decà hùbəvu əmə jà ustànə v’èk’e təkà na
Brŭšljan 1: 14 - š'e gi š'e gi nəxrànime š'e i na š'e i nəxrànime
Gela 3: 83 - na
Trjavna: 73 - na lìn ə lìza lìza
Trjavna: 98 - da na
Gradec 1: 64 - setìa se onì nàj na nàj na sa se setìli
Gradec 1: 64 - setìa se onì nàj na nàj na sa se setìli
Vladimirovo 2: 46 - takà nàšto òden’e e bilò na živòd bèše
Gorna Krušica 3: 47 - nèma i dnèska i na òhò nèma dnèska nèma noštèska
Tihomir 2: 61 - sakvᵊìn pràime bànice segà drùgak ama na pò naprèš štèm do et’èj
Tihomir 2: 71 - i hi ber’ème na ə na amᵊìjeme gɤ nadrabìme gɤ
Tihomir 3: 74 - kò kòtetata kapàn ìmame i kapàn na napràveno na kapàn
Tihomir 1: 91 - na na trehàlka n'èkva fustàn'e n'èkva kə kač'ùlk'o sèj kɤt kɤt zakač'ùli
Tihomir 1: 91 - na na trehàlka n'èkva fustàn'e n'èkva kə kač'ùlk'o sèj kɤt kɤt zakač'ùli
Tihomir 2: 213 - nas na nastel’ìme go navɔ̀tre
Baskalci 1: 206 - znàči krәstòsәni se ә tugàj bèa na nàšte čèrnә vɤ̀lnә i bèlә vɤ̀lnә
Tŭrnjane 1: 46 - vṛvì dә na dalèče pò na dalèče i tam sɤ z zbèreme
Bela 1: 5 - mòjto pa tvòjto pa na narèt po dvèsta mètra tàm
Glavanovci 1: 99 - da stàne na slàmu da izlèzne žìtoto i pòčnemo i na
Bosnek 2: 15 - na segà sàmo na pogàčite slàga: svèšti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut