nagòre

Meaning: 
above
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where nagòre appears

Eremija 5: 103 - kàčat nagòre ednìte xàjde baìra gòre planinàta snegò dèka tṛl'àsva
Mogilica 1: 18 - a nagòre
Šumnatica 1: 31 - tàm hòd’ət s krəkàtə nagòre s’à te otdòlu sə čàk amèrika
Skrŭt 3: 60 - tùka ìmat sèjan tie nagòre kəm tìa kəm latìnkevo tà
Vasiljovo 2: 8 - pàk ud brùsen pò nagòre pa šòpeto̥ šòpeto pa tàm
Vasiljovo 2: 10 - ta sa zas’è̝lia pa t’èa ot tàm pò nagòre pak gṛ̀cite
Sveta Petka 3: 46 - i i nagòre zavɤ̀rta tàm tìja selà kad’ɛ̀tu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut