nalì

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where nalì appears

Vŭrbovo 3: 6 - amì nalì e pisàl za tìja ràboti
Nasalevci 1: 9 - e pa u pètɤk nalì pòčnu da zbìraju màse tovà onovà
Nasalevci 1: 54 - e pa tàm a posrèšta svekṛ̀vata nalì ti kazà odèva
Nasalevci 2: 56 - ìdat na dṛvnìk nalì dokàraju se dṛvà mlògo
Nasalevci 1: 82 - e pa nalì si se oženìl
Nasalevci 2: 119 - tòpčeta tòpčeta dà àjde kràvu ka onòdemo nalì muzè tavà vìmeto
Nasalevci 1: 128 - a tò kato izlìza detèto kato izlìza nalì ìma a vrɤ̀f takàva
Nasalevci 1: 230 - tì nalì oblečèš tovà litàkɤt rìzutu oblečèš pa litàkɤt oblečèš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut