nalì

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where nalì appears

Kolju Marinovo 3: 1 - decà glèdəm’i decàta pòsle šìl’encàtə pəsèm pɤk nalì
Golica 5: 11 - a če nalì i arap’àta mràz’at gi dàvat na t’àx parìt’ɛ̏
Stakevci 2: 2 - nalì sɤm došlà na gòsje dobrè ama ìmaše tàm ednà bàba marìja
Vŭrbovo 2: 43 - nalì znaèš i tòj kàe pràeno madžìje na èdi si na kogà
Markovo: 58 - štòto ednò vrème nalì e bilò razlìčno
Malevo/Xsk 1: 26 - ama tùka nalì znàete če čak v dvanàesta godìna se osvoboždàvat
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Mogilica 4: 16 - i to edìn mèsec e tovà ramazàna nalì
Mogilica 6: 46 - ə [cough] tì si i oràl i kupàl nalì
Dolno Ujno: 272 - nalì pràvat ə gudèš glavèš nèšto takà
Leštak 3: 88 - zərnòto go zbìrate pòsle na kùp nalì
Leštak 3: 245 - ìma tò nalì e od dvè dərvèta
Leštak 3: 301 - tovà si e svɤ̀rzano c’àloto nalì
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Skrŭt 1: 40 - nalì decàta ìmat mèkičku zèl s ednà iglà
Huhla 6: 87 - počtì nalì
Gela 3: 30 - əmhəm kàk se gl'ɔ̀dat nalì po
Graševo: 51 - tvòja čovèk si e ot tùka nali
Graševo: 72 - dobrè a ednò momìče tr'àbva da si prigòtvi čeìs nalì takà
Sŭrnica 1: 157 - nalì mmm
Vasiljovo 2: 2 - ami kàk se e zasè̝lilo nalì ti kàzvam takà
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vasiljovo 1: 95 - nalì n’èma n’èma kakvò da da dadɛ̀t òrata
Vŭrbina 4: 56 - i stàvə nə l’èštə i ustànvə tvà zrənòtu sə ispòlzvə nalì
Belica 2: 8 - bèše ilìnden ònia e na ftòri nalì
Belica 2: 12 - čàkaj segà nalì vìkaše i kɤdè go kato go
Belica 2: 47 - nalì e takà
Belica 3: 71 - e dobrè a màsloto ə go pàziš za zìmata nalì
Oborište 1: 3 - n nèmaše fùrni nalì tùk
Arčar 1: 21 - ama tovà nalì trèba də go kontrolìrat onì
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Gradec 1: 44 - še ostàvaš nalì
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Vladimirovo 1: 7 - à nalì noèm noèmri
Vladimirovo 1: 32 - nalì sèki ròd da si znàe kòj mu e svetèca
Vladimirovo 3: 101 - àko [unintelligible] nalì vèter da ìma pa znàš sme iskarvàle
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Gorna Krušica 1: 104 - jàs nalì minàlo e slàgat na vratàta
Gorna Krušica 1: 126 - štòto nalì go dodè ne gò krɤ̀stite e evrèjče
Baskalci 2: 21 - otprèt ràbuška a takà kato prevìeš ušènceto nalì
Baskalci 2: 28 - na lèvoto ušè ti e belègo odzàt ràbuška nalì odzàt se vìka
Baskalci 1: 284 - koè e pò ùbavo jàgne nalì koè e pò ùbavo jàgne
Tŭrnjane 1: 16 - [laughter] ama tò ə nalì tṛ̀n’e kato ž ә
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Tŭrnjane 1: 26 - vìe ste žɤnàli na rɤkà nalì
Tǔrnjane 2: 27 - a za tɤkàneto a sə se ispòlzva nalì osnòva i vɤ̀tɤk
Tǔrnjane 2: 82 - nalì koto go osnovèš i tùriš na krosnòto da go prevṛ̀žeš
Salaš: 47 - što jà sɤm bilà pò golèmška i sem sɤm uspèla nalì
Salaš: 49 - svì pràznici ivànovden dragànof tàm nàj nalì znàeš kvò si e
Salaš: 58 - ahà sɤs ə nalì sɤs fajtòn sɤs ə takòva i òn če
Salaš: 67 - nalì tì da ìdež da rabòtiš n’ì trèbe da gi glèda nèkoj
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 82 - kòj imàl pòmoš òn te ne vèrva nalì dùmu sìtija glàdnija ne vèruje
Salaš: 93 - i tegàj pòsle pòčva vèče da se pribìra nalì kat okòpamo svè
Salaš: 107 - à takà ama sàmo če e pò dḷ̀ško nalì
Salaš: 128 - dṛ̀vena dṛ̀ška tùreno nalì tovà onò e takà sṛ̀pa
Salaš: 135 - nùmem da kàžem nalì kɤ jà predì da se ròdim
Salaš: 150 - do ə vṛšìdbata i se pòčva a màjkata kojàto e nalì
Salaš: 158 - mòže da e imàlo dè sɤs takìva pò stranìčni nalì
Salaš: 160 - i tegàj kvò če napràe prekàrvu ili si pomàgu kòj ìma pòveče nalì
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Salaš: 200 - esentɤ̀ tàm u goràta a takòva ə na na plàstove nalì
Salaš: 215 - prasèta vìnagi no nè vìnagi dè kòj imàl nalì pòveče n’ìve
Salaš: 216 - òn si imàl i zirè ə žìto nalì
Salaš: 218 - òn mì ma mu dùmamo zirè i tegàj o ot tovà nalì
Salaš: 223 - nòg’e nalì znàeš kvò e nòg’e
Salaš: 250 - nalì tovà gòrništeto pa pòsle se naprài šivàč ə kòj ùme
Salaš: 267 - ne mòem štòto ne sɤ̀m dobrè ə usèštam nalì če ne
Bela 2: 36 - dìp nalì ìmaše
Dolna Sekirna 2: 50 - rasturìše svè nalì tikà tikà došlì vremenà tekvìja vremenà
Glavanovci 1: 29 - nalì u crèpn’u u ìžu ispečè i
Glavanovci 3: 31 - nalì si imàla kɤsmèt
Glavanovci 1: 33 - nalì tovà govòrim če ni ne bèše mnògo imòtɤt
Glavanovci 1: 56 - nalì u stopànstvoto nèmaše kombàjni pṛ̀vete godìne
Bosnek 3: 17 - nalì znàeš što è pačà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut