napràeno

Meaning: 
make
Gender: 
n
Aspect: 
P
Verb form: 
P.part
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where napràeno appears

Stakevci 4: 69 - tṛ̀lica tè tekvòj napràeno dvè dɤ̀ske tè tekà ta usrèd
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Tihomir 3: 22 - ìma takòvo əm napràeno ìma kət kùrnik tɤ̀j e napràvenə kakòškite
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 256 - katò pà kato òdɤr ama sɤz dɤ̀ski napràeno

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut