nè

Meaning: 
no
Lexeme: 

Lines where nè appears

Kolju Marinovo 3: 16 - znači nè səs nìvətə də dovɤ̀ršim znàči kakvò žɤ̀ne sə
Golica 2: 20 - ə nè nìe sme ot sòfia ama dnès dnèska sutrintà
Golica 3: 81 - nè kato n'àmaše dɤ̀žt i kato kato ìskate də valì
Kozičino 1: 64 - nè pres noštə̀ kət stàne tɤ̀mno
Stakevci 3: 8 - kako tùj štò si oràtimo nè mì če tekà
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Garvan 1: 133 - nè nè rəzkəžì gu tvà e interèsnu
Garvan 1: 133 - nè nè rəzkəžì gu tvà e interèsnu
Garvan 1: 177 - mə nè tò sə tè sə ìstinski ràbuti tìjə
Bansko: 136 - nè ә zìmә zìmәs lètes kogà
Markovo: 205 - [laughter] à nè dàvaxa ja
Malevo/Xsk 1: 13 - ut t’àh i prèdàdufcite nè mi òšte prè.prèdàdufcɨ
Eremija 6: 2 - nè nè pa
Eremija 6: 2 - nè nè pa
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 6: 18 - nè e tùka bèše
Eremija 2: 33 - nè ne mòže isahnà si̥ precəftèa se raššumìja se issahnà
Eremija 1: 37 - nè
Eremija 5: 45 - nè ama znàm
Eremija 1: 46 - a nìe nè ne znàeme prìkaski
Eremija 1: 52 - à nè
Eremija 6: 53 - nè na stòdžero kàk se navìva važèto
Eremija 6: 62 - samì nè gònime si gi
Eremija 3: 76 - à ìnače nè
Eremija 6: 78 - onà mi vìka e vɤ̀lkət če vìe i nè
Eremija 5: 91 - e pa jà vìkam nè nèma da mi tùrite na mène pàmetnik
Eremija 1: 130 - te tòkova čùsčica da vìdime kakvà e nè bèše isəhnàlo
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Mogilica 1: 26 - če nè əm fùrkə jə kàzvəš vɔ̀lnə
Mogilica 3: 34 - i nèj si žìtutu pò rànu seà nè tò nèmə etùvə
Mogilica 3: 116 - nè nàrəce nàrəce səm dujìlə kràvite
Dolno Ujno: 31 - a nè
Dolno Ujno: 138 - a tì nè da nè pèeš a pròsto
Dolno Ujno: 171 - nè nè
Dolno Ujno: 171 - nè nè
Dolno Ujno: 173 - nè nè làm na làmba səs gàzg'e
Dolno Ujno: 173 - nè nè làm na làmba səs gàzg'e
Dolno Ujno: 179 - nè nè nè e tekà
Dolno Ujno: 179 - nè nè nè e tekà
Dolno Ujno: 179 - nè nè nè e tekà
Dolno Ujno: 201 - nè nè pìen'e nèmaše
Dolno Ujno: 201 - nè nè pìen'e nèmaše
Godeševo 4: 20 - ili n'àštu vɤ̀jnu də pìjme še pìjme əku nè n'èməme
Kovačevo 2: 36 - nè dvà levə
Kovačevo 1: 179 - nè nè tugàə beše učìlište tugàə beše s’à tùkə učìlištètu
Kovačevo 1: 179 - nè nè tugàə beše učìlište tugàə beše s’à tùkə učìlištètu
Kovačevo 1: 221 - əmə nè nèmə xòrə s’à vèjk’e
Kovačevo 1: 222 - nè s’à kəvgì dàj s’à kəvgì kàrət sə
Kralevo 2: 113 - ž’èncki ne hòdehə v dik’èn’ə nè
Leštak 2: 2 - nè
Leštak 2: 8 - nè nè
Leštak 2: 8 - nè nè
Leštak 3: 173 - vìždəl li si nè
Leštak 3: 226 - nè sàmu udzàde dèt dərži uràlutu
Leštak 3: 246 - nè ud ədnò
Leštak 3: 329 - nè pàlešnik
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Leštak 3: 404 - nè nè nè
Leštak 3: 404 - nè nè nè
Leštak 3: 404 - nè nè nè
Leštak 3: 411 - kopràl’a nè
Leštak 3: 413 - kopràl’a da mu vìkat ili nè n’àma si takòva
Šumnatica 1: 103 - istrè zə kəkò nì nì zə kəkò nè ja
Šumnatica 3: 172 - a nè ne sme nè im’àli nìkogaš òfce
Skrŭt 1: 29 - à nè nè pòdnicata às ne znàm
Skrŭt 1: 29 - à nè nè pòdnicata às ne znàm
Skrŭt 1: 131 - à nè
Skrŭt 1: 170 - dàl na tìa dèca po enò mor nè sretèl enà màtorica tàm
Skrŭt 1: 185 - nè ìma i òšte
Huhla 1: 6 - nè tè sàmo te slùšat t'èb'e s'egà
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Vŭglarovo 2: 29 - nè às səvsèm mɤ̀tnu s təkà smɤ̀tno si spòmn’əm
Vŭglarovo 2: 48 - mə nè kɤ̀k si təkòvə katu ìdete nə n’ìvətə
Černovrŭx: 6 - nè še zakačìm tùj ne flìzə segà vəf
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Stikŭl 2: 12 - nè
Stikŭl 2: 14 - nè
Stikŭl 2: 17 - nè č lì t kàzvəh če nèmə
Stikŭl 2: 42 - nè nìštu i tugàvə hi sušɛ̀ha ta bilè i gò̝tvihə ut tɛ̀h
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 77 - nè nè ə pučtì m burkànə hi tùr’əm tugà budnɔ̀š sə trɛ̀və
Stikŭl 2: 77 - nè nè ə pučtì m burkànə hi tùr’əm tugà budnɔ̀š sə trɛ̀və
Stikŭl 3: 108 - na drùgise nè nè sàmu atàm
Sŭrnica 4: 26 - nè vəf ə kòlko stài ìmaxte kòlko
Sŭrnica 2: 26 - a segà vèče slàgate li nè
Sŭrnica 2: 107 - nè nè tugàvə nɛ̀məše
Sŭrnica 2: 107 - nè nè tugàvə nɛ̀məše
Trjavna: 30 - a nè oddòlu tùj dèto
Vŭrbina 4: 18 - ut səmòtu s’èlu tuvà beše stàrətə priròdə drùgo nè
Belica 2: 70 - nè s kakvò se sə sèeše tùka po nìvite
Belica 2: 120 - nè ne smè u takòva
Belica 2: 180 - nè kòj na kòj kogà trèbvaše togàva si a pràvi
Oborište 1: 33 - à nè tùrta sɤdè kogà sa pečè v onìja
Oborište 1: 150 - nè kat sìreneto kato s se fàne
Sveta Petka 2: 30 - nè ˀnèˀ
Arčar 2: 3 - nè nè mersì
Arčar 2: 3 - nè nè mersì
Arčar 1: 19 - nè be onì əm drùgo rabòtexa
Arčar 1: 47 - nè nè od betòn
Arčar 1: 47 - nè nè od betòn
Gradec 1: 111 - če ta kàrame u bòlnica rèko nè ami kvò
Petrov Dol 2: 110 - nè pr’edvərìtelnu gu nòsim predvərìtelnu pr’ed’ì
Vladimirovo 2: 23 - nè kɤ kɤkvò e tovà
Vladimirovo 2: 62 - e nè prasè nè
Vladimirovo 2: 65 - nè nè tovà za drùgite dnì a kogà kòl’ate prasèto
Vladimirovo 2: 65 - nè nè tovà za drùgite dnì a kogà kòl’ate prasèto
Gorna Krušica 1: 95 - nè na vratàta ne slàgame
Tihomir 2: 16 - nè
Tihomir 2: 18 - nè
Baskalci 1: 3 - terikàte znàči nè
Baskalci 2: 46 - nè na drùg belèk ìma kogà se sɤbìrat na tovà
Baskalci 2: 65 - nè drùgi drùgi kakvò
Baskalci 1: 238 - nè pòtstrik se kažùva tovà znàči ako a si takòva
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Tǔrnjane 2: 34 - әm nè konòpenoto si e sàmo ot konòp
Salaš: 284 - (laughter) jà sɤm na osɤmdesè gòdin dèca alò nè nè tùk ìmam
Salaš: 284 - (laughter) jà sɤm na osɤmdesè gòdin dèca alò nè nè tùk ìmam
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 94 - od n’èja nèma nèma nè màni tàa tojàga i zavèl ja dòle
Rajanovci 1: 65 - nè ama tovà e bilò u stop u stopànstvoto sabère su svì
Rajanovci 2: 90 - nè ot tṛstìku
Breste 2: 49 - nè nè jà ne sɤ̀m ìma ednì ta slàgat palamàrka ama nìe
Breste 2: 49 - nè nè jà ne sɤ̀m ìma ednì ta slàgat palamàrka ama nìe
Breste 3: 56 - nè
Breste 2: 81 - nè nè nè zbìrame go na kùp i ìma vejàčki
Breste 2: 81 - nè nè nè zbìrame go na kùp i ìma vejàčki
Breste 2: 81 - nè nè nè zbìrame go na kùp i ìma vejàčki
Breste 2: 82 - nè nè tàm dèto si dèto si prɤ̀skal dèto si tèšal
Breste 2: 82 - nè nè tàm dèto si dèto si prɤ̀skal dèto si tèšal
Dolna Sekirna 1: 18 - nè nìja si gi zapìsujemo
Dolna Sekirna 2: 57 - à nè
Dolna Sekirna 2: 58 - à tùka nè
Glavanovci 1: 25 - a nè e sèki dɤ̀n ə zavìsimo od ə domočàdieto
Bosnek 1: 137 - da sà ùbavi decà nè nèma ùbavi decà a jà im kàžex

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut