n'è

Meaning: 
no
Lexeme: 

Lines where n'è appears

Huhla 6: 18 - əm mòže də gi pèrə i jɛ̀ n'èskə ku n'è ùtre
Huhla 5: 20 - jà da ìzedə àjde čùkət nàši dicà tuvà n'è
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Huhla 1: 35 - dròb'en'e pək n' jàm n'è jà nəpr'èš nəl' b'àh v bòl'nicətə
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 2: 61 - də ìeš nə učìlište n'è n'è t'a nàštə ne sɤ̀ iskàzvə
Huhla 2: 61 - də ìeš nə učìlište n'è n'è t'a nàštə ne sɤ̀ iskàzvə
Huhla 1: 68 - kəkò ne è nəròdə n' bỳvə n'è n' bỳvə
Huhla 2: 80 - n'e n'e ud drùgəd'e duhòdəə gòn'iə sə tùkə
Huhla 2: 80 - n'e n'e ud drùgəd'e duhòdəə gòn'iə sə tùkə
Bangejci 2: 32 - n'è
Graševo: 69 - n'è tùkə si pu nàštu pu zəlisɛ̀vənè sme udìli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut