nè

Meaning: 
not
Lexeme: 

Lines where nè appears

Trŭnčovica 2: 44 - puizràstej às òšte pàstrok mi nè məžɤ̀ dɨ̀gnə dvè urəlà
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Repljana 1: 9 - detè nè s ròdzi ròdzi è ròdzi mu tekà bèuše
Malevo/Xsk 1: 191 - vɤ̀h n’è̝skə mnògu gur’è̝štu ìkəm gur’èštu nè gur’èštu
Eremija 4: 39 - nòšno vrème denèska nè
Mogilica 5: 37 - às mìsl'ə če zatovà se upotreb'àvə glàdnisè a nè glàdnitè
Mogilica 6: 57 - tùkə məšìni ne nemɛ̀še tò pɔ̀t nemɛ̀še nè mašìni də ìmə
Mogilica 3: 78 - ə nì pò rànu nəlì beme nè f tèkezesè imɛ̀hme əmi
Mogilica 3: 81 - ustànəhme nèj ku ràbutiš' š'e ti dədɔ̀t grədìnə ku nè
Mogilica 3: 82 - nè nèməš'e nì lìč'nu pòlzvəne tugàvə nìš'tu
Mogilica 5: 130 - a nè štòtu e nèin
Leštak 2: 19 - tè bɛ̀hə nè màlku tugàvə tò imɛ̀še tugàvə nìvi seà sə
Skrŭt 2: 4 - nè segà snòšti sa a zakaràli k’i pràat čestìto
Skrŭt 2: 79 - svàdba càl dèn takvò e nèšto bè nè kət segà
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Skrŭt 3: 88 - i decàta ili nè sàmo mladèži
Skrŭt 1: 89 - vìka òro k’i ìgraš a nè vìka
Skrŭt 2: 115 - u nedèl’a t’à vèče tàm ublèčena sìčku vàlutu tùreno ali nè
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Skrŭt 1: 148 - vòški se vìka nè vɤ̀ški
Skrŭt 2: 164 - àmi kàk nè togàj òšte pò vìkaa
Skrŭt 1: 193 - èe takà ìskax nè ot knìga no ot ə
Huhla 5: 44 - nè mòjə mɤ̀š mòjə mɤ̀š si gl'èdəše ràptata
Vŭglarevo 2: 130 - sekɤ̀t li se ili nè
Vŭglarovo 1: 136 - əhə zahl’ùpvaxte li go s nèšto ili nè
Vŭglarovo 2: 168 - i ž’èn’tȅ m’ès’ət fkɤ̀šti i nè
Gela 1: 2 - i nè vìd'ənɤ tᶤì sɤ ne praì če òšte təkòu
Gela 1: 5 - nè pò hùbəvu ud zgà tò dòješ nə unɛ̀a gudᶤìni
Stikŭl 3: 79 - tə mìnalasa gudìna adnò mumčènce nè uttùva nè ud nàštɤ
Stikŭl 3: 107 - zatvà hòd’ət ta sàmu uttùka sàmu uttùka na drùgise nè
Stikŭl 3: 108 - na drùgise nè nè sàmu atàm
Stoilovo 2: 73 - nә zɤ̀rnu nè mlògu čìstu dè uddelìme gu ut slàmәtә
Široka Lŭka: 41 - ža ja pràjat aku nè
Trjavna: 256 - i dobrì nè
Vŭrbina 1: 37 - nàšte mɤ̀ž’uve sə kəzəndìsvəli də nə hràn’et əm kàk tò nè s’èe
Vŭrbina 4: 91 - i pòčvə gradèn’eto gradèn’etu̥ sə grədèš’e nè səs vàr
Vŭrbina 3: 101 - nè ə nə nə nəkvò sme i sed’èli
Vladimirovo 1: 33 - i da sa sabìra nè cèloto sèlo a sàmo edìn golèm ròt
Vladimirovo 2: 35 - nè pre
Vladimirovo 2: 62 - e nè prasè nè
Gorna Krušica 2: 32 - sètne ne sàmo da pèča nè sàmo da sedìš
Gorna Krušica 1: 89 - takà bèše sìčkite dè nè sàmo mène ìskam da vi kàža
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə
Baskalci 1: 1 - pròsti nè učeni ama ìnače ìmaše terikàt xòra nògu
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 290 - nagòre a nè nastranì tovà se vìka kačòr znàči
Baskalci 1: 298 - a nè nasranì òt na kòčoveto sa nastranì nәlì nә
Tǔrnjane 2: 42 - nè bèli nè bèli čèrni
Tǔrnjane 2: 42 - nè bèli nè bèli čèrni
Salaš: 191 - o sèki si e nè sèki ama pòvečeto sa imàli
Salaš: 215 - prasèta vìnagi no nè vìnagi dè kòj imàl nalì pòveče n’ìve
Rajanovci 2: 4 - dà jà sɤm pravìla znàm a kaškavàl nè
Rajanovci 2: 58 - su se sɤbiràli m mòjto momčè e nosìlo mòre nè tekà
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Breste 1: 16 - dèto òrano nè katò
Breste 3: 38 - za svetùčkata t’à ìska da kàže na kakvò nè na tòka
Breste 2: 46 - a na na drùgata rɤ̀ka slàgaxte li nèšto ili nè
Breste 3: 54 - š sɤ ublečèš ako si ne iskàraš nè
Glavanovci 1: 45 - da da ne nì nè bliznàci a bìzete da dòjdu bìzete
Bosnek 2: 56 - segà nè
Bosnek 1: 124 - po tìja ràboti nè da sam naxàlna pròsto ìskax da da rəzberèm
Bosnek 1: 135 - ne mòg da ti gi kàžem ispìeni decà nè kato nàšte

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut