n'èmə

Particle: 
neg
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where n'èmə appears

Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 5: 40 - əm tùkə əmə tòj s'à n'èmə v'èk'e sià d'è də znàm
Brŭšljan 4: 46 - dvà trì pɤ̀ti àjde zə ufc'ète pə segà n'èmə v'èče təkìvə ra
Čokmanovo 1: 3 - kòlkutu mòž'eme trì d'èn'ə sigà kəkvò də kàž'e n'èmə n'è elìn'd'èn'
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Čokmanovo 2: 9 - n'èmə nəpr'ɛ̀šnit'e nòž'uve də gu udr'ɛ̀ž'eš izvednɔ̀š' r'ɛ̀ž'eme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut