n'èma

Particle: 
neg
Verb form: 
fut
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where n'èma appears

Golica 4: 6 - tòj še zəwəlì pɑk n'èma də ustɑ̀ne tɛ̀j ama gɑ̀ mìne wr'ɛ̀me
Golica 1: 10 - də tùr'ət krɑ̀j də tùr'ət krɑ̀j n'èma də tùr'a krɑ̀j
Golica 3: 11 - vlɑ̀čajmi i prid'ɛ̀jmi kɑ̀k rɑ̀botɛ̀hmi kɑ̀k n'èma da predɛ̀
Golica 3: 54 - pək sigɑ̀ n'èma də j š ìdət
Golica 3: 163 - am n'èka zəkòl'at idìn kurbɑ̀n' ɑ̀s n'èma də ìdə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut