nè̟mə

Particle: 
neg
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where nè̟mə appears

Trŭnčovica 2: 19 - zəbràždəme se pə sə s zəglàždəme pə segà mlədužè̟necɨ nè̟mə
Trŭnčovica 2: 22 - nəpredè še preskàčəme nè̟mə gàšti nèmə nìštu kət skòčiš
Trŭnčovica 2: 23 - du tɤ̀j se zəgòl’uvə dè̟ segà təkvòz nèštu nè̟mə
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Trŭnčovica 2: 78 - tò nè̟mə v’àtər nè̟mə dɤ̀š nè̟mə nɨ̀štu
Trŭnčovica 2: 78 - tò nè̟mə v’àtər nè̟mə dɤ̀š nè̟mə nɨ̀štu
Trŭnčovica 2: 78 - tò nè̟mə v’àtər nè̟mə dɤ̀š nè̟mə nɨ̀štu
Trŭnčovica 2: 94 - ònzi d’àt ti nikòlə gu nè̟mə čàk večertɤ̀ si dudè̟

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut