nelì

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where nelì appears

Kolju Marinovo 4: 9 - nelì sə mùət pək vulòviti ta tɤ̀j natàtəka
Stakevci 2: 14 - jà izlèzo nelì onà me nàredi jà izlèzo
Stakevci 3: 27 - nelì tàm štò po naùčno četèla četèla četèla
Stakevci 2: 37 - tò si xùbavo nelì ama kòj si e svìkɤl
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 3: 65 - tò nelì čovèk kat pàdne òn se skotèl’a
Vladimirovo 1: 30 - pa ìma nelì po drùgite selà òdime na drùgi pa tè tekà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut